Reviews about Ananda Temple

M30***76

5/5
Reviewed on 20 May 2020

这是缅甸最优雅美丽的一座佛教建筑,希腊十字形建筑,屋脊上有大量精美的石雕做建筑勾勒。蒲甘最优雅美丽的佛教建筑,塔内四尊立佛令人叹为观止!

Ananda Temple
Ananda Temple
Ananda Temple
Ananda Temple