Reviews about Shwe-Nan-Yin-Taw Monastery Complex

幸福人生LOVE

4/5
Reviewed on 6 Nov 2018

瑞南因它僧院塔内一个角落有个通往上方平台的通道,平台可以环看整个蒲甘平原,日出时分的热气球就在该塔前飘过。景色太美了!抓住时机拍照。

Shwe-Nan-Yin-Taw Monastery Complex
Shwe-Nan-Yin-Taw Monastery Complex
Shwe-Nan-Yin-Taw Monastery Complex
Shwe-Nan-Yin-Taw Monastery Complex