Reviews about Shinbinthalyaung Temple

137***66

5/5
Reviewed on 3 Jan 2021

【景色】好吧,反正大约是两千个。但是,尽管如此,它仍然在富有的尴尬中脱颖而出。宝塔坐落在一些最有趣的寺庙中,这些寺庙也都位于这个古代世界大师班附近。当您在考古现场时,非常值得一看。

Shinbinthalyaung Temple
Shinbinthalyaung Temple
Shinbinthalyaung Temple