Reviews about Htilominlo Pahto

M36***12

5/5
Reviewed on 28 May 2020

悉隆敏罗寺由悉隆敏罗王在 1218 年建的,是 蒲甘 最后一座 缅甸 式样的寺庙。一个兜售沙画的小贩说他知道这里有一个风景很不错的小塔可以爬上去,不用钱,也不用买他东西,于是我们就跟着了。

Htilominlo Pahto
Htilominlo Pahto
Htilominlo Pahto
Htilominlo Pahto