Reviews about Ananda Temple

M30***11

5/5
Reviewed on 20 May 2020

阿南达寺坐落在 蒲甘 古城墙的东面,整个寺院呈正方形,象征平衡与和谐,寺的周围分别有四条长长的走廊,每条走廊都通到中间院子里,院子很大,占地近百亩,到处开满鲜艳的花。非常喜欢这里!

Ananda Temple
Ananda Temple
Ananda Temple