Reviews about 1774 Pagoda

137***66

5/5
Reviewed on 3 Jan 2021

【景色】Pagota非常适合观看日落。这里很安静,因为我无法攀登蒲甘的佛教宝塔。我认为这是一座美丽的白色大塔。很美好的事情

1774 Pagoda
1774 Pagoda
1774 Pagoda